Addysg

Gwerthusiad Ffurfiannol o’r Model Ysgolion Arloesi

(Llywodraeth Cymru, 2016-18)

Fe wnaeth Arad werthuso’r Model Ysgolion Arloesi, sydd yn datblygu cwricwlwm newydd i Gymru (gan gynnwys cymhwysedd digidol a datblygu proffesiynol). Mae’r Model Ysgolion Arloesi yn ddull newydd sydd yn cynnwys cydweithio rhwng partneriaid cenedlaethol a rhanbarthol ac ysgolion. Roedd y gwerthusiad yn darparu adborth amser real i Lywodraeth Cymru ar sut mae’r model yn cael ei ddarparu ac yn crynhoi unrhyw wersi i hysbysu cyfnodau dilynol o ddarpariaeth. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys gwaith maes dwys dros ddwy flynedd gyda dros gant o ysgolion arloesi a rhanddeiliaid allweddol.

https://gov.wales/statistics-and-research/formative-evaluation-pioneer-school-model/?skip=1&lang=cy


Gwerthusiad o’r Rhaglen Arweinwyr Llefaredd

(Voice 21, 2018)

Fe gafodd y gwerthusiad ei gomisiynu gan yr angen i ddatblygu meincnodau llafaredd ac i gefnogi sut mae Voice 21 yn asesu eu gwaith a gwaith yr ysgolion y maent yn gweithio gyda nhw. Ffocws pellach ar gyfer y gwerthusiad oedd sefydlu’r amodau galluogi ar gyfer llafaredd mewn ysgolion, a fyddai’n caniatáu i ysgolion asesu’r cynnydd eu hunain. Disgwylid hefyd y byddai’r canfyddiadau gwerthuso yn drosglwyddadwy i raglenni eraill Voice 21 a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys arolygon a chyfweliadau gydag athrawon a staff y rhaglen.


Gwerthusiad gwaelodlin o’r bil trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

(Llywodraeth Cymru, 2017-18)

Mewn cydweithrediad â Phrifysgol De Cymru, mae Arad wrthi’n ymchwilio i sefydlu gwaelodlin sefyllfa sylfaenol y system Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae dulliau meintiol ac ansoddol yn cael eu defnyddio i ymgysylltu â phersonél awdurdodau lleol, iechyd, ysgol ac addysg bellach sy’n gyfrifol am ddarparu a darparu cymorth, arferion a phrosesau ar gyfer ADY yn y system addysg Gymraeg. Bydd arolwg ar-lein yn casglu data gwaelodlin a bydd cyfweliadau â rhanddeiliaid yn cyfrannu at ddatblygu astudiaethau achos manwl lleol.


Gwerthusiad o'r Fenter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd

(Teach First, 2016-18)

Comisiynwyd Arad i werthuso Menter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd Teach First, sy’n darparu cwrs arweinyddiaeth dwys i athrawon ar draws Lloegr, yn ogystal â sesiynau DPP ar draws Cymru a Lloegr, er mwyn gwella strategaethau gyrfaoedd a chyflogadwyedd mewn ysgolion. Nod y gwerthusiad oedd asesu effeithiolrwydd yr hyfforddiant ar wella’r ddarpariaeth gyrfaoedd a chyflogadwyedd mewn ysgolion a chynnwys gwaith maes gyda darparwyr hyfforddiant ac ysgolion.


Gwerthusiad o brosiect STEM Cymru 2

(Cynllun Addysg Beirianneg Cymru, 2016-17)

Gwerthusodd Arad brosiect STEM Cymru 2 a ariennir gan ESF, sy’n cyflwyno gweithgareddau ymgysylltu STEM i ysgolion, megis Her Fformiwla Un a Merched i fewn i STEM, mewn partneriaeth â phrifysgolion a chyflogwyr. Roedd y gwerthusiad yn cynnwys ymchwil ddesg o ddata monitro ac ymgynghoriadau/grwpiau ffocws gyda myfyrwyr, athrawon, staff y prosiect, cyflogwyr oedd yn cymryd rhan a chynrychiolwyr y diwydiant.


Gwerthusiad o'r Rhaglen Athrawon Rhagorol

(Cyd-wasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De, 2015)

Cwblhaodd Arad ymchwil i gyflawniad ac effaith y Rhaglen Athrawon Eithriadol, oedd â’r nod o wella ymarfer addysgu, gan adeiladu ar rinweddau presennol cyfranogwyr fel athrawon. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar y cymhellion dros gyfranogiad athrawon, cynllunio a chyflwyno rhaglenni, effaith (er enghraifft ar ansawdd addysgu ac ar ganlyniadau dysgu), manteision ehangach i’r ysgol o ran cyfranogiad a phwyntiau dysgu perthnasol. Roedd y fethodoleg yn cynnwys rhaglen o ymweliadau ag ysgolion a oedd yn cymryd rhan ac ymgynghoriadau dros y ffôn gydag athrawon a oedd yn cymryd rhan.


Gwerthusiad o'r Rhaglen Athrawon Rhagorol

(Cyd-wasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De, 2015)

Cwblhaodd Arad ymchwil i gyflawniad ac effaith y Rhaglen Athrawon Eithriadol, oedd â’r nod o wella ymarfer addysgu, gan adeiladu ar rinweddau presennol cyfranogwyr fel athrawon. Canolbwyntiodd yr ymchwil ar y cymhellion dros gyfranogiad athrawon, cynllunio a chyflwyno rhaglenni, effaith (er enghraifft ar ansawdd addysgu ac ar ganlyniadau dysgu), manteision ehangach i’r ysgol o ran cyfranogiad a phwyntiau dysgu perthnasol. Roedd y fethodoleg yn cynnwys rhaglen o ymweliadau ag ysgolion a oedd yn cymryd rhan ac ymgynghoriadau dros y ffôn gydag athrawon a oedd yn cymryd rhan.


Gwerthusiad o'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

(Llywodraeth Cymru, 2012-15)

Archwiliodd y gwerthusiad effeithiolrwydd ac effaith y prosesau a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid i sicrhau bod nodau’r strategaeth yn cael eu cyflawni. Ystyriodd y gwerthusiad hefyd i ba raddau yr oedd y strategaeth wedi gwireddu’r canlyniadau fel y nodwyd yn y fframwaith gwerthuso. Yn ogystal â gwerthusiad cyffredinol o’r strategaeth, roedd yr ymchwil yn cynnwys adolygiad o adnoddau addysgol; gwerthusiad o’r prosiect Hyrwyddwyr Dwyieithrwydd; gwerthusiad o’r Cynllun Sabothol ar gyfer ymarferwyr; gwerthusiad o effaith y Mesur Dysgu a Sgiliau a gwerthusiad o’r ddarpariaeth Cymraeg ail iaith.
https://gov.wales/statistics-and-research/welsh-medium-education-strategy/?skip=1&lang=cy